Home World Games Rozpocz?? si? okres sk?adania wniosków do programu sportowego

Rozpocz?? si? okres sk?adania wniosków do programu sportowego

5
0
The Application Period for the Sports Programme has Begun

Szukam miejsca na TWG 2025

Na niespe?na 1000 dni do rozpocz?cia Igrzysk ?wiatowych w Chengdu w Chi?skiej Republice Ludowej rozpocz?to przyjmowanie zg?osze? na wielosportowe wydarzenie, które odb?dzie si? w dniach 7-17 sierpnia 2025 r. Federacje cz?onkowskie International World Games Association maj? czas do 16 grudnia na z?o?enie propozycji programu sportowego.

Nast?pnie Komisja Oceniaj?ca wybierze ponad 30 sportów, które maj? by? w Chengdu. Nast?pnie Rada Dyrektorów IWGA okre?li program, który najbardziej ekscytuje fanów w Chinach na Igrzyskach 2025. Ostateczne g?osowanie odb?dzie si? na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wiosn? przysz?ego roku. Ca?y proces jest zarz?dzany przez Sebastian Garvens, Szef Serwisu Gier.

Dyrektor generalny IWGA, Joachim Gossow, spodziewa si?, ?e 12. edycja The World Games w stolicy chi?skiej prowincji Syczuan zaprezentuje nowe sporty, a przynajmniej nowe dyscypliny. „Zawsze s? zmiany w programie. Na przyk?ad na Igrzyskach w Birmingham po raz pierwszy przyznali?my medale w Breaking, Parkour, Drone Racing i Flag Football. Rugby na wózkach by?o tam nowym sportem. Zak?adam, ?e nasze federacje b?d? chc? korzysta? z naszej platformy w Chengdu równie? dla swoich m?odych i wschodz?cych dyscyplin.

Na igrzyskach w Birmingham w USA 34 sporty z 58 dyscyplinami i 223 wydarzeniami medalowymi zyska?y uznanie na ca?ym ?wiecie podczas dziesi?ciu dni zawodów. Podczas 12. edycji imprezy niemal na pewno zwi?kszy si? liczba sportów w programie. Dokument strategiczny IWGA przewiduje, ?e oprócz sportu federacji cz?onkowskich, w programie znajdzie si? miejsce dla innych partnerów. Miasto gospodarz Chengdu, Mi?dzynarodowy Komitet Olimpijski i Mi?dzynarodowy Komitet Paraolimpijski s? zaproszone do zg?aszania propozycji dyscyplin sportowych na TWG 2025. Limit liczby uczestników Igrzysk w ci?gu trzech lat zosta? ustalony na 5000.

Sebastian Garvens wyja?nia tKryteria propozycji Federacji i innych partnerów: „Zawody medalowe nie mog? by? cz??ci? pe?nego programu Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles 2028. Ponadto ka?da Federacja Cz?onkowska mo?e zaproponowa? maksymalnie trzy dyscypliny. Musz? równie? zapewni?, aby najlepsi sportowcy mogli rywalizowa? w imprezach medalowych w sierpniu 2025 r.” Inne czynniki, które maj? wp?yw na wybór programu, to zainteresowanie publiczno?ci krajem gospodarza, zainteresowanie mediów sportem oraz dost?pno?? odpowiedniego obiektu sportowego. Jedn? z zasad zrównowa?onego rozwoju The World Games jest to, ?e na potrzeby imprezy nie trzeba budowa? ?adnych nowych obiektów sportowych. Wa?na jest równie? równo?? p?ci; IWGA pozwoli?a prawie równej liczbie kobiet i m??czyzn rywalizowa? w Igrzyskach 2022.

Przygotowuj?c si? do wniosków, IWGA wys?a?a kwestionariusz do federacji cz?onkowskich. Pomaga dostarczy? Zespo?owi Oceniaj?cemu niezb?dne informacje: opis dyscyplin i konkurencji, liczb? zawodników i dni zawodów, a tak?e warunki, jakie nale?y stworzy? do zawodów na najwy?szym poziomie.

Zestawienie sportów i dyscyplin to tylko pierwszy krok na drodze do programu zawodów The World Games 2025 w Chengdu. Nast?pnie pozostaje kwestia stworzenia odpowiedniego harmonogramu i wybrania odpowiednich miejsc rozgrywania zawodów. Ca?y proces powinien zosta? w du?ej mierze zako?czony do jesieni 2023 roku. IWGA zaplanuje Spotkanie Mened?erów Zawodów na czwarty kwarta? przysz?ego roku. Podczas dwudniowego spotkania dominowa? b?dzie konkretna realizacja planów.

?wiatowe gry to multisportowa impreza organizowana co cztery lata przez International World Games Association, organizowana przy wsparciu Mi?dzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. World Games 2022 odby?y si? w Birmingham w stanie Alabama w USA w dniach 7-17 lipca 2022 r. W igrzyskach wzi??o udzia? 3600 sportowców z 34 dyscyplin sportowych i 100 krajów. 12. edycja The World Games odb?dzie si? w Chengdu w CHN w 2025 roku.

Previous articleATP Finals 2022: Novak Djokovic with a record sixth title in Turin
Next articleOlympic gold medalist Daniel Magnusson: ‘It’s about mutual aid’

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here